Ouderportaal SOM 

Om de vorderingen van de leerling te kunnen volgen maken wij gebruik van leerlingvolgsysteem SOMtoday. Hier kunnen ouders en leerlingen de cijfers, roosters, toetsroosters en klassen volgen. Dit meet zowel het leren-leren als de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Ook worden in dit systeem de verzuimmeldingen gedaan. 

Ouderbijdrage

Niet alle kosten die de school maakt, kunnen uit schoolmiddelen worden betaald. Wij denken dan in het bijzonder aan extra uitgaven voor Sinterklaas, Kerst en projecten. Per leerling vragen wij daarom hier voor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 35 Euro per jaar.  Daarnaast organiseren wij culturele werkbezoeken, een activiteitenweek en een jaarafsluiting. Hiervoor de vragen wij een bijdrage van 60 Euro per leerling per jaar. Om deze activiteiten voort te kunnen zetten, rekenen wij op u!  

Verzuim, ziekte en te laat komen
Verzuim, ziekte en te laat komen

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn. Alleen dan kunnen wij de ontwikkeling en het gedrag van uw kind positief beïnvloeden. Als een leerling zonder kennisgeving afwezig is, dan nemen wij contact met u op. Verder vragen wij u de volgende regels te volgen:

 • Ziekmeldingen dienen telefonisch doorgegeven te worden voor schooltijd, tussen 8:15 en 8:30 uur.
 • Bezoeken aan huisarts, tandarts etc. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Als het echt niet anders kan, dan dient hiervoor schriftelijk verzoek om verlof te worden ingediend bij de locatiedirecteur. 
 • Als uw kind om andere redenen niet op school kan komen, bijvoorbeeld door familieomstandigheden, overleg dan altijd met de locatiedirecteur. Ook dan dient een verlofformulier te worden ingevuld. 
 • Extra verlof kun buiten de schoolvakanties is niet toegestaan volgens de Leerplichtwet
 • Indien de leerling zonder geldige reden te laat komt, hebben wij de volgende afspraken: 1e keer: gesprek met docent, 2e keer: tijd inhalen na schooltijd, 3e keer: dubbele tijd inhalen na schooltijd. Mocht het onverhoopt daarna nog een keer voorkomen, dan nemen we contact met u op en worden er afspraken gemaakt. 

 

Kledingvoorschriften
Kledingvoorschriften

Een algemene regel in de school is dat de jas aan de kapstok hangt en dat petjes en mutsen alleen buiten mogen worden gedragen. Verder verwachten wij dat leerlingen gepaste (niet-aanstootgevende) kleding dragen. 
Alle groepen hebben twee of drie lesuren bewegingsonderwijs per week. Leerlingen dienen dan sportkleding te dragen, waaronder sportschoenen zonder zwarte zolen. Bij sommige vakken, zoals techniek en koken, is werkkleding noodzakelijk. Deze werkkleding wordt door de school beschikbaar gesteld. 

Anti rookschool
Anti rookschool

Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben, dat is geregeld in een wijziging in de Tabakswet. Er mag dan nergens meer op het schoolterrein gerookt worden, ook niet buiten op het schoolplein, ook niet op de parkeerplaats. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activitieiten buiten. 

Mobiele apparatuur
Mobiele apparatuur

Veel leerlingen hebben een mobiele telefoon bij zich. De school wil een veilige omgeving zijn, waar leerlingen met hun leerdoelen bezig zijn. Vandaar dat het gebruik van telefoons en vergelijkbare apparatuur onder schooltijd niet is toegestaan. Bij het begin van de schooldag levert de leerling de telefoon in bij zijn docent. Deze wordt door de docent bewaard in een kluis tot einde schooltijd. Soms zijn er leerlingen die hun telefoon niet inleveren. In dat geval wordt de telefoon tijdelijk ingenomen, zorgvuldig door de school bewaard en er wordt contact met de ouders opgenomen. 

De school is opgebouwd uit de volgende leerjaren:

 • De leerjaren 

 • Klas 1 

  Klas 2

  Leerstofniveau basisvorming

  Leerstofniveau basisvorming 

  vmbo leerjaar 1 

  vmbo leerjaar 1 

 • Klas 3 & 4 

  Klas Entree 

  Leerstof aanbod

  mbo 1

   vmbo leerjaar 3 en 4

Op onze school hanteren wij een continurooster.

 • De schooltijden

  Van: 

  Tot:

 • Maandag 

  Dinsdag 

  08:30 

  08:30 

  14:00 uur

  14:00 uur

 • Woensdag

  Donderdag

  08:30 

  08:30 

  14:00 uur

  14:00 uur

 • Vrijdag 

  08:30

  14:00 uur

De J.H. Donnerschool heeft een actieve en invloedrijke rol binnen het netwerk met als doel het opkomen voor de belangen van de doelgroep van het speciaal onderwijs. De J.H. Donnerschool wil in de samenwerkingsverbanden als speciale school van betekenis zijn voor leerlingen die uit (dreigen te) vallen.  

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

De school participeert actief in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo). Ook in het mbo is de school actief. De belangrijkste samenwerkingsverbanden voor de J.H. Donnerschool zijn:

Primair Onderwijs:

 • Samenwerkingsverband PO 2510 Rijn en Gelderse Vallei:
 • Samenwerkingsverband PO 2602 De Eem
 • Samenwerkingsverband PO 2709 Unita
 • Samenwerkingsverband PO 2509 Zeeluwe

Voortgezet Onderwijs

 • Samenwerkingsverband VO 2511 Barneveld-Veenendaal
 • Samenwerkingsverband VO 2602 Eemland
 • Samenwerkingsverband VO 27-10 VO Qinas
 • School voor VMBO De Meerwaarde
 • School voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.Johannes Fontanus College
 • MBO Amersfoort
 • Tijdelijk arrangement Donnerschool (TAD)

Geïnteresseerd naar de inhoud van deze samenwerkingsverbanden? Lees hier meer.