Speciaal onderwijs in Hilversum

Van harte welkom op de website van de J.H. Donnerschool, locatie Hilversum.
Op deze pagina vindt u alle informatie over onze school.
Mocht u nog vragen hebben, dan nodigen wij u uit zelf een kijkje te komen nemen of contact met ons op te nemen.

De J.H. Donnerschool in Hilversum staat in een rustige, groene wijk in Hilversum vlak bij de hei. Naast het grote speelplein is er veel  ruimte om de school heen.
De J.H. Donnerschool zit in een karakteristiek schoolgebouw uit 1955, dat in 2014 geheel gerenoveerd is naar de eisen van de huidige tijd. In 2020 heeft het gebouw een face lift ondergaan met de aanbouw van een nieuwe vleugel, waarin een atelier voor de kunstzinnige vakken.

De school heeft 9 ruime klaslokalen, een eigen gymlokaal aan de school en de nodige kantoren. Achter de school ligt een moestuintje waar de leerlingen samen met ouders en buurtbewoners de zorg voor dragen.
Elke dag komen hier ruim negentig leerlingen van 4 t/m12 jaar naar school.

De J.H. Donnerschool biedt onderwijs aan leerlingen met sociaal emotionele problematiek. Wij vinden het belangrijk dat dit gebeurt in een, gestructureerde en voorspelbare  omgeving.     

  • Het lerarenteam is gespecialiseerd in de aanpak van leerlingen met autisme spectrum stoornis (ASS).
  • Daarnaast hebben wij leerlingen met hechtingsproblematiek, ADHD en aanverwante vragen.
  • Voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben om in te stromen in onze reguliere groepen is de Paletgroep, in samenwerking met Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Bascule en Jeugd- en opvoedhulp Youké.

Onze pedagogische werkwijze en gehanteerde methodes zijn  op deze leerlingen afgestemd.
Daarbinnen bieden wij veel aandacht aan het “Leren Leren” en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij behalen goede resultaten met onze leeropbrengsten en uitstroom naar het vervolgonderwijs. Wij zien dat “leren” eveneens een manier is om succeservaringen op te doen.

De J.H. Donnerschool heeft kleine groepen, 12 leerlingen per groep. De leerkracht kan zo veel aandacht geven aan de leerlingen. De eigen leerkracht begeleidt de leerlingen de hele dag, ook in de pauzes.

In de onderbouwgroepen is gedurende de hele week  een onderwijsassistent aanwezig
Het dagprogramma, dat de hele dag duidelijk zichtbaar is, spreekt  de leerkracht elke dag vooraf met de leerlingen door.
De leerlingen hebben in de onder- en middenbouw een eigen, vaak afgescheiden een eigen werkplek, waar zij ongestoord aan hun taken kunnen werken. In de bovenbouw werken de leerlingen toe naar de situatie zoals die in het voortgezet onderwijs plaatsvindt.

Minstens zo belangrijk is de grote groepstafel in elke groep, waar leerlingen met elkaar naar instructie luisteren en gezamenlijk eten en drinken in de pauzes.
Bij elk lokaal is een klein kamertje, waar leerlingen bijvoorbeeld samen rustig aan een werkstuk kunnen werken, of waar een leerling even naar toe kan om iets voor zichzelf te kiezen.

De rode draad in de werkwijze in de klas is het Competentie Gericht Werken (CGW). Deze methodiek beoogt het versterken van het competentiegevoel en de (gedrags-) vaardigheden van leerlingen. Wij richten ons op mogelijkheden en talenten van de leerlingen zodat zij met plezier naar school kunnen gaan.

In samenwerking met PI Research trainen wij elk jaar onze leerkrachten in deze methodiek.

Natuurlijk gaat veel aandacht uit naar de lesstof en de leeropbrengsten van de leerlingen.

In de jaren dat de leerlingen bij ons op school zitten, werken wij toe naar zo hoog mogelijke opbrengsten, zodat elke leerling een goede, bij hem of haar passende plek in het vervolgonderwijs kan krijgen. De resultaten meten wij met de landelijk genormeerde (CITO) toetsen.

De extra aandacht en ondersteuning die wij geven, geldt voor leerlingen die dit voor bepaalde vakken nodig hebben, om het gewenste niveau te kunnen behalen.

Het geldt echter ook voor onze groep begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen hebben vanwege hun hoge of snelle leerniveau een aangepast en verrijkt leerstofaanbod nodig. Naast de instructie met vaak verkorte oefening van de aan te leren vaardigheden, bieden wij deze leerlingen veel extra materialen en aangepaste werkvormen aan op hun interesseniveau. Binnen dit arrangement kunnen deze leerlingen in een uitdagende leeromgeving tot hun recht komen en plezier in leren behouden of verwerven en veel extra kennis opdoen.

Op verschillende manieren geven wij aandacht aan de creatieve vakken.

  • Wij hebben onze eigen interne cultuur coördinatoren; zij ondersteunen de leerkrachten, organiseren cursussen etc om tot mooie resultaten te komen. Eén leerkracht werkt in kleine groepjes, roulerend door de school, met de leerlingen in het atelier. 

  • In samenwerking met het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) worden de muzieklessen verzorgd en daar hoort ook bij: het zelf oefenen op instrumenten in de klas of een bezoek aan het MCO. Een paar keer per jaar wordt door ‘Live music now” een concertje aan alle leerlingen aangeboden, van modern tot klassiek, instrumentaal, zang en dans. 

Activiteiten waar de leerlingen echt van genieten!

Tenslotte…

…welkom in de school zelf!

Mocht u nog vragen hebben, dan nodigen wij u uit zelf een kijkje te komen nemen of contact met ons op te nemen.