Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op de J.H. Donnerschool. De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. De meeste leerlingen van onze school zijn gebaat bij een hoge mate van duidelijkheid en structuur. Dit heeft te maken met het feit dat de indicatie voor toelating op onze school gesteld wordt op grond van aanwezige sociaal- emotionele of psychiatrische problematiek van het kind. Dit uit zich in gedragsproblematiek, dit kan internaliserend én externaliserend zijn. Het kost leerlingen veel moeite om relaties aan te gaan. Zij zijn sterk op zichzelf gericht en kunnen zich moeilijk verplaatsen in de gevoelens van een ander. Er is onzekerheid over het eigen functioneren, maar ook het vertrouwen in de ander is onvoldoende ontwikkeld. Hierdoor komen ze gemakkelijk in conflict met hun omgeving. Doordat veel leerlingen handelen vanuit hun angst en onzekerheid, kunnen zij zich agressief op stellen naar medeleerlingen. Dit is geen pestgedrag, maar kan voortkomen uit onvermogen.

U kunt hier ons pestprotocol downloaden zodat u kunt lezen wat de J.H. Donnerschool doet tegen pesten.