Ons onderwijs:

Leren is de basis op de J.H. Donnerschool. Kinderen en jongeren leren als ze worden uitgedaagd en als er wordt aangesloten op hun belevingswereld. Leren is het maximale uit jezelf halen, binnen de mogelijkheden die een leerling heeft. Iedere leerling leert op zijn eigen manier.

Om aan te sluiten bij de mogelijkheden en de beleving van onze leerlingen heeft de J.H. Donnerschool standaarden opgesteld voor de afdelingen so en vso. Deze standaarden zijn ambitieus en houden rekening met de specifieke onderwijsbehoefte van onze leerlingen. De standaarden zoals de J.H. Donnerschool die heeft opgesteld zijn convergerend, maar geven voldoende recht aan de verschillen tussen leerlingen.

De J.H. Donnerschool sluit in haar onderwijs aan op de vaardigheden zoals die in de toekomst verwacht worden. We maken gebruik van technologische toepassingen en modern lesmateriaal.

Door rekening te houden met de onderwijsbehoeften op groeps- en leerling niveau plaatst de J.H. Donnerschool de leerlingen in een zo hoog mogelijke leerroute. Voor elke leerling is een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) opgesteld in overleg met ouders/opvoeders.


De leerlingen komen tot leren door:

  • onderwijs dat aansluit bij de individuele onderwijsbehoeften zoals geformuleerd in het OPP en start vanuit het ‘begrijpen’ van de leerling
  • plaatsing in het juiste onderwijsarrangement
  • een gehanteerde kleine klassengrootte (vso ongeveer 8-14 jaar en SO tussen 10 -14 jaar leerlingen)
  • geboden veiligheid  door de inzet van veel begeleiding, voorspelbaarheid en toezicht; leerlingen weten zich gezien
  • leerkrachten die kennis hebben van de gedragsproblematiek van de leerlingen en die deze expertise om kunnen zetten in adequaat omgaan met deze problematiek
  • een leeromgeving waarin prikkels kunnen verminderen, door naast een instructietafel gebruik te maken van prikkelarme werkplekken.
  • veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden door de inzet van methoden sociaal- emotionele ontwikkeling en leren leren
  • naast theorie worden ook praktische vaardigheden geoefend, daarbij wordt gebruik gemaakt van onze (groene) omgeving.

Zie voor meer informatie de pagina’s van de afdelingen:

klik hier voor de locatie so De Glind

Klik hier voor de locatie so HIlversum

Klik hier voor de locatie vso                

Klik hier voor het Kenniscentrum Gedrag in Onderwijs