Donnerschool: speciaal voor mij

De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen van 4 tot 18 jaar, die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en daarom een andere aanpak en/of omgeving nodig hebben.

Onze missie:

De J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden.

Onze kernwaarden: 

Voor leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wil de J.H. Donnerschool een toekomstgerichte, stabiele en betrouwbare school zijn:

  • Toekomstgericht: Wij bieden toonaangevend en innovatief onderwijs. Wij leren van en met elkaar.
  • Stabiel: Wij hanteren een voorspelbare les- en handelingsstructuur, gebaseerd op een samenhangend en terugkerend  beleid. Dit is zichtbaar in de interne werkprocessen en de kwaliteitszorg.
  • Betrouwbaar: Wij gaan in eerlijke, open en respectvolle houding  met elkaar om: leerlingen, leraren, medewerkers, ouders en partners.

De J.H. Donnerschool hanteert leerroutes zoals die ook gebruikt worden in het regulier onderwijs. De toetsen zijn vergelijkbaar met die op reguliere scholen.  Een eventuele terugplaatsing van leerlingen m.b.t. leren vormt zo geen belemmering.

Het onderwijs aan de leerlingen vraagt om duidelijke leerlijnen en een helder leerdoel. De leraren zijn in staat de leerlingen te leren nadenken. In een omgeving waar iedereen respect heeft voor elkaar en de ander waardeert.