Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De J.H. Donnerschool hanteert bij signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling de wettelijk verplicht ingevoerde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van deze regeling is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een stappenplan is vastgelegd wat er gebeurt met een melding van kindermishandeling en/of huiselijk geweld die op school binnenkomt. En heel belangrijk, wie wat op welk moment doet. Elk personeelslid van de school is op de hoogte van de meldcode en de eigen verantwoordelijkheid daarin. Daarnaast heeft de J.H. Donnerschool per locatie een aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is vraagbaak voor medewerkers, draagt zorg voor de scholing van collega’s, weegt signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, raadpleegt zo nodig Veilig Thuis en beslist zo nodig om voor betrokkenen hulp te organiseren dan wel bij het Veilig Thuis een melding te doen.

Klik hier voor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elke locatie heeft een eigen aandachtsfunctionaris:                                                               

 J.H. Donnerschool, locatie SO en VSO De Glind:                                                                         Aandachtsfunctionaris: Mevr. M (Mickey) Radstake          

 Locatie J.H. Donnerschool, SO Hilversum                                                                                     Aandachtsfunctionaris: Mevr. L. (Lucie) Graus                  

Meer infomatie kunt u vinden op de volgende websites:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf

De J.H. Donnerschool hanteert de Meldcode, gebaseerd op de Basismeldcode huiselijk geweld & kindermishandeling van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn & Sport, januari 2012.